Šilumos bazinė kaina

Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar Šilumos ūkio įstatyme numatytais atvejais – įmonės.

Pastovioji šilumos kainos dedamoji – pastovi šilumos kainos dalis, išreikšta konkrečiu skaičiumi.

Kintamoji šilumos kainos dedamoji – kintanti šilumos kainos dalis, išreikšta formule ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgiant į kuro kainų pokytį.

Bazinės šilumos kainos dedamąsias nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT).

UAB Kretingos šilumos tinklams bazinės šilumos kainos dedamosios nuostatos:

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr.O3-762;

2014 m. liepos 28 d. nutarimas Nr.O3-565;

2018 m. spalio 26 d. nutarimas Nr.O3E-366;

2021 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr.O3E-1702.

Bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis – 3 metai.

VERT, nustatydama šilumos kainų dedamąsias, šilumos tiekėjui nustato ir efektyvumo rodiklius, technologinio kuro struktūrą bei pastoviųjų sąnaudų dydį.

UAB Kretingos šilumos tinklams nustatytos šilumos bazinės kainos rodikliai bei sąnaudos:

2022 - 2024 metams

2014 - 2016 metams

Šilumos kainų dedamąsias pirmais ir vėlesniais bazinės kainos galiojimo metais  nustato savivaldybės taryba. Ar kainos nustatytos be pažeidimų kontroliuoja VERT.

Šilumos kainų dedamąsias, pirmiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams, savivaldybių taryba nustato  vadovaudamasi VERT nustatytomis šilumos bazinių kainų dedamosiomis.

Bazinės šilumos kainos dedamosios antrais ir vėlesniais jų galiojimo metais perskaičiuojamos ir tikslinamos, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.