Kompensavimo tvarka

NORMATYVAI  KOMPENSACIJOMS  SKAIČIUOTI

Nuo 2012 m. sausio 1 d. (Žin., 2011, Nr.155-7353) kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai:
1. Naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis.
2. Karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.
3. Energijos sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pagal Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. sausio 29 d. nutarimu parvirtintą „Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką" (Žin.,2007, Nr.15-579), energijos normatyvai:
3.1. Energijos sąnaudų normatyvas šalto vandens kubinio metro pašildymui – 51 kWh/m3 ;
3.2. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai):
3.2.1. kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute ir vonios šildytuvas – 160 kWh/būstui per mėn.;
3.2.2. kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/būstui per mėn.;
3.2.3. kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje - 10 kWh/būstui per mėn.
3.3. Faktinės šilumos sąnaudos nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba apskaičiuojamos pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus. Šilumos sąnaudų šildymui dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti maksimalių energijos sąnaudų. Išsamesni duomenys adresu : www.regula.lt/lt/teises-aktai/metodikos/.

KOMPENSACIJŲ DYDIS
1. Šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų, kai būsto plotas ir energijos sąnaudos būstui šildyti ne didesni už  nustatytus normatyvus, dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims.
2. Kompensuojama karšto vandens, kurio kiekis ir energijos sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų  pajamų.