Naujienos

DĖL KANDIDATŲ Į UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

2023 11 15


Kretingos rajono savivaldybės administracija inicijuoja kandidatų atranką į 1 (vieno) UAB Kretingos šilumos tinklų (juridinio asmens kodas 164294882, adresas: Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga) (toliau – Bendrovė) nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2025 m. lapkričio 3 d.).

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.kresiti.lt/

Raštas dėl lūkesčių įmonei: https://www.kretinga.lt/dokumentai/14867

Valdybą sudarys 5 nariai. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas (kadencijos pradžia – 2021 m. lapkričio 4 d.).

Atlyginimas – ne mažiau 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, valdybos pirmininkui – ne mažiau 1/3 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-1111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“: https://kretinga.lt/teisine-informacija/teises-aktai

Kandidatų į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų priežiūros organą vykdoma vadovaujantis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra MB Personalo guru.

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

  1. Bendrieji reikalavimai:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

- per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

- kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

  1. Specialieji reikalavimai:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;

- bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

- verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;

- korporatyvinės valdysenos principų išmanymas;

- lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

- darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas).

 

  1. Nepriklausomumo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) straipsnio 7 dalyje.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
  2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
  4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  6. Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. iki 2023 m. gruodžio 11 d. įskaitytinai.

Daugiau informacijos suteiks:

Laura Šaltienė, MB Personalo guru projektų vadovė, tel. +370 604 18821, el. paštu: laura.saltiene@personaloguru.lt.

Renata Ambrazevičienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 445) 40 966, el. paštas renata.ambrazeviciene@kretinga.lt.

 

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

- Asmeniškai: MB Personalo guru Bandužių g. 3-71, LT-95260 Klaipėda. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

- Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą): MB Personalo guru Bandužių g. 3-71, LT-95260 Klaipėda. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

- Elektroniniu paštu: laura.saltiene@personaloguru.lt, nurodant: „Atranka į UAB Kretingos šilumos tinklų nepriklausomus valdybos narius“.